Lånaguide

A

Avbetalning

Avbetalning innebär att man över tid betalar tillbaka något man har lånat till särskilt fastställda kreditvillkor. Köp mot avbetalning regleras i konsumentkreditlagen.

Administrationsavgift

En avgift som banker och andra kreditgivare tar ut i syfte att täcka administrativa kostnader som naturligen uppkommer vid ingåendet av ett kreditavtal.

Auktoriserat kreditinstitut

Ett auktoriserat kreditinstitut är ett företag som arbetar med utlåning gentemot företag/och eller privatperson och har tillstånd av Finansinspektionen.

Amortering

Amortering är den summa som du betalar av ditt lån med, vid vissa givna tidpunkter. Amortering på ett lån eller på en kredit kan ske månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vanligtvis sker amortering månadsvis.

B

Blancolån

Blancolån är ett lån som privatpersoner kan teckna. Lånet tas utan någon säkerhet för lånet och är ett vanligt sätt att exempelvis finansiera privata inköp såsom kläder, mat med mera.

Borgenär

En borgenär en av parterna i ett kreditavtal, det vill säga den parten som lånar ut pengar till någon annan.

Bostadsrätt

Bostadsrätt är en av de vanligaste boendeformerna i Sverige. Det innebär att man förvärvar rätten att nyttja en bostad, utan tidsbegränsning.

Butikslån

Butikslån är ett sätt att låna pengar för att köpa in ett särskilt föremål i butik. Lånet tillhandahålls ofta av en kreditgivare som samarbetar med den aktuella butiken.

C

Checkräkningskredit

Checkräkningskredit är ett konto i en bank som ett bolag kan teckna, kontot möjliggör för företag att snabbt kunna nyttja ett disponibelt belopp i form av kredit.

Clearingnummer

Clearingnummer är en del av kontonumret som används i syfte att identifiera vilken bank det aktuella kontot tillhör.

Courtage

Courtage är en särskild avgift som tas ut när man handlar med aktier och fonder. Courtageavgiften kan variera beroende på hur mycket och för hur stora belopp du handlar för.

D

Deklarera

Med deklarera avses att man fullgör sina redovisningsskyldigheter till Skatteverket, det kan röra sig om att man redovisar vissa privatekonomiska förhållanden i en inkomstdeklaration eller att man redovisar uppgifter om ett företags räkenskaper.

Delbetala

Delbetala är ett sätt att inte ta hand om en kostnad direkt, utan att man skjuter upp den på längre tid.

Dokumentation av kreditavtal

I konsumentkreditlagen finns det bestämmelser om hur ett ingånget kreditavtal ska dokumenteras – det handlar bland annat om att det måste nedtecknas i en läsbar form som är tillgänglig.

Diskretionär förvaltning

Diskretionär förvaltning är en tjänst som innebär att man överlåter till en viss förvaltare att fatta beslut om ens placeringar i fonder och aktier, utifrån vissa direktiv givna av kunden.

E

Eget kapital

Eget kapital är en viktig ekonomisk term – i huvudsak kan man säga att det handlar om organisationens egna resurser. Det vill säga skillnaden mellan deras tillgångar och skulder.

Ekonomi

Ekonomi är ett grundläggande, men helt centralt begrepp. Ekonomi handlar om läran att hushålla med resurser som inte är oändliga, utan begränsade.

Erhållen kredittid

Det innebär vilken tid konsumenten har att betala en kredit, från dagen krediten börjar löpa tills krediten ska betalas.

Extraavgift

Extraavgift kan avse många olika saker. Ett vanligt sammanhang som ordet används i är för att beskriva det förhållande att en butik inte får ta ut någon extraavgift, gentemot, kund för att någon betalar med kort.

F

Faktura

Ett skriftligt dokument där avsändaren riktar ett anspråk om betalning till mottagaren. I fakturan framgår närmare detaljer om vad betalningskravet avser.

Faktureringsavgift

Faktureringsavgift är en avgift som företag kan ta ut för att täcka kostnaderna för att upprätta och utställa fakturor. En sådan avgift får bara tas ut om parterna har avtalat om det.

Finansinstitut

Finansinstitut är ett samlande begrepp för företag vars huvudsakliga verksamhet bedrivs på finansmarknaden, på ett eller annat sätt.

Förmånsbeskattning

Förmånsbeskattning är en beskattning för de förmåner som en arbetsgivare ger till en anställd, som inte är pengar. Det innebär att man kan förmånsbeskattas för en tjänstebil, när arbetsgivaren betalar ens mat eller liknande företeelser.

G

Garanterad ränta

Garanterad ränta innebär att ett kreditinstitut erbjuder en ränta som ligger fast över tid och inte förändras med hänsyn till konjunkturförändringar.

Gravationer

Gravationer innebär belastningar på en fastighet, exempelvis föreligger det en gravation om du ska köpa ett hus där grannen har ett servitut som innebär att han eller hon alltid har rätt att snedda över din tomt.

Gåvoskatt

Gåvoskatt var en särskild skatt på gåvor som fanns i Sverige. Den avskaffades i början av år 2005 och det finns ingen skatt på gåvor i Sverige.

Gäldenär

Gäldenären är en av parterna i ett visst kreditavtal, gäldenären är beteckningen för parten som lånar pengarna av den andra partern, borgenären.

H

Handpenning

Handpenning är en kontantinsats som man erlägger när man tecknar ett lån, som en slags säkerhet för lånet och i vissa fall som en förutsättning för att det ska bli gällande.

Hedgefond

En hedgefond är en specialfond i Sverige, det innebär att den som är fondförvaltare för en hedgefond har ett betydligt större spelutrymme att placera jämfört med andra förvaltare.

Hypotek

En säkerhet som man ställer för ett visst lån, vad gäller bolån är det själva bostaden som utgör säkerheten.

Hypotekslån

Hypotekslån är ett lån där det finns krav på säkerhet för själva lånet.

I

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas på den period som den tillhör – det är ett begrepp som har stor betydelse inom revision.

Inkasso

Inkasso är en verksamhet som hjälper företag att få betalt för obetalda fakturor och skulder, det finns många inkassoföretag i Sverige idag.

Inkassokrav

Ett inkassokrav är ett betalningskrav med en uppmaning att betala, om betalning inte sker kan inkassobolaget komma att ta ärendet vidare till Kronofogden för vidare handläggning.

Insättningsgaranti

Insättningsgaranti innebär att om du har pengar insatta på ett konto hos en bank som omfattas av garantin, så får du pengarna tillbaka även om det skulle bli så att de går i konkurs.

L

Lån

Ett lån är ett avtal mellan en långivare och låntagare om att låna en viss summa pengar, under vissa villkor.

Lånetyp

Det finns många olika former av lån i Sverige – lånetyp betyder alltså vilken slags lån det handlar om. Bolån, privatlån med mera.

Lånebelopp

Med lånebelopp avses den summa du har avtalat om att låna. I lånebeloppet räknas inte med avgifter, räntekostnader med mera.